Podatek VAT

Informacje o podatku VAT

Podatek VAT - Kompendium wiedzy

Co obejmuje usługa pełnej księgowości?

Podatek VAT jest to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium naszego kraju ustawą o podatku od towarów i usług zwaną też ustawą o VAT z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Kto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:

 • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • Eksport towarów;
 • Import towarów na terytorium kraju;
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kto jest podatnikiem od wartości dodanej?

Podatnikami od wartości dodanej są wszyscy, czyli:

 • Osoby prawne;
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą;
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
podatek VAT biuro rachunkowe Poznań

Kogo dotyczy ustawa o VAT?

Ustawa o VAT dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług. Podmioty, które mogą być czynnymi podatnikami VAT lub muszą być obowiązkowo tymi podatnikami możemy podzielić na dwie grupy:

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które są też nazwane księgami handlowymi to:

 • Spółka z o.o.
 • Spółka akcyjna
 • Prosta Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa

Podmioty prowadzące księgowość w formie ryczałtu lub książki przychodów i rozchodów

Podmioty, które swoją księgowość prowadzą w formie ryczałtu lub książki przychodów i rozchodów zwanej też KPIR oraz podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości gdyż przekroczyły limit przychodu 2 000 000 euro to:
 • Osoby fizyczne
 • Spółki cywilne osób fizycznych
 • Spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
 • Spółki jawne osób fizycznych
 • Spółki partnerskie
 • Przedsiębiorstwa w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Mały podatnik a podatek VAT

Z tego grona podmiotów można wyodrębnić przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 000 zł., a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego limit kwoty jest obliczany proporcjonalnie do okresu, w którym była prowadzona działalność. Taki podatnik może korzystać ze zwolnienia z VAT. Istnieją jednak wyjątki, w których określone ustawą czynności zostały wyłączone z tego zwolnienia ze względu na przedmiot działalności.

Kto to jest Mały podatnik?

Mały podatnik podatku VAT to podatnik, który:

 • uzyskał w 2022 roku przychód ze sprzedaży (łącznie z kwotą należnego podatku VAT) do kwoty 1 200 000 euro tj. 5 793 000 zł. Kwota została zaokrąglona do 1 000 zł zgodnie z przepisami.
 • prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze z wyjątkiem komisu. Przychody tego podatnika za wykonane usługi w 2022 roku (łącznie z kwotą należnego podatku VAT) nie mogą przekraczać kwoty 45 000 euro tj. 217 000 zł. Kwota zgodnie z przepisami została zaokrąglona do 1 000 zł.

Jakie są przywileje Małego podatnika?

Główne przywileje Małego podatnika to:

 • możliwość korzystania z kasowej metody rozliczania podatku VAT.
 • możliwość składania kwartalnego pliku JPK_V7K

Uwaga ! Będąc małym podatnikiem nie każdy podmiot kwalifikuje się do korzystania z w/w przywilejów.

Podatek VAT - referencje biura AK-PLUS

Rekomendacje

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku VAT

5 najczęściej zadawanych pytań

Jakie stawki VAT obowiązują obecnie?

Aktualnie obowiązują stawki podatku VAT:
 • 23% jest to stawka podstawowa
 • 8%, 5%, 0%, zw – sprzedaż zwolniona.

Czy przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju obowiązuje limit?

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju wynosi 160 000 zł.

Co to jest WIS?

WIS jest to wiążąca informacja stawkowa, która wydawana jest na wniosek podatnika, na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT towarów lub usług. W przypadku wątpliwości, jaką stawką objąć towar lub usługę, zapraszamy do naszego biura rachunkowego. My Państwa wyręczymy, przygotujemy wniosek i rozwiejemy wątpliwości.

Jakie czynności powinien podjąć podmiot gospodarczy, aby zostać czynnym podatnikiem VAT?

Przed dniem wykonania pierwszej czynności, która ma być objęta podatkiem VAT należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R. Nasza kancelaria podatkowa zajmuje się przygotowaniem takich zgłoszeń.

Do którego dnia miesiąca należy wysłać plik JPK_VAT7 lub JPK_VAT7K?

Deklaracje, JPK_VAT7 składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja lub składając deklarację JPK_VAT7K za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczy deklaracja.